Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING Essies Fashion:

Essies Fashion vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@essiesfashion.nl

Artikel 1 Wie zijn wij?

Ons website adres is: http://essiesfashion.nl

Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80969755. Wij zijn de verwerkings verantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken en waarom wij dit doen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Registreren

     

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, factuuradres, e- mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u anonimiseren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e- mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 7 jaar na afhandeling verwijderen.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e- mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Ten behoeve van uw persoonlijke account na een bestelling verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met uw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren deze accountgegevens totdat u uw account verwijdert.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

 

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

Als je een account hebt op onze site of reacties hebt achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben te verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wetterlijke of beveiligingsdoeleinden.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar info@essiesfashion.nl Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Wij zullen de persoonsgegevens van jou niet bekendmaken aan enige derden anders dan partijen betrokken bij de betaling en verzending van de producten.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@essiesfashion.nl